Profielschets oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Organisatie
De Meerwaarde is een school wat vmbo- en PRO onderwijs aanbiedt in Barneveld waar iedere leerling de kans wordt geboden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door een praktische manier van leren en passende begeleiding bereiken wij meer dan mogelijk lijkt. Hierbij wordt uitgegaan van de belangrijkste drijfveren om iets te willen leren: persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid.
Op De Meerwaarde wordt onderwijs gegeven dat het beste past bij de individuele leerling. Door deze begeleiding op maat wordt de leerling uitgedaagd en gemotiveerd om meer uit zichzelf te halen. ‘Leren door doen’ vormt het kind om een eigen rol in de maatschappij te vinden.

Identiteit
De Meerwaarde is een protestants-christelijke school. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school heeft tot doel dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van College van Bestuur, directie, onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel moet de christelijke levensovertuiging zichtbaar zijn.

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of die te maken hebben met de school zelf. De GMR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over medezeggenschapsraden. Besluiten die het Collega van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschapsraad in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd.

Wie zitten in de GMR?
De GMR bestaat uit drie geledingen, te weten: het personeel, de ouders en de leerlingen. Namens de personeelsgeleding zitten er 8 personeelsleden in de GMR, namens de oudergeleding zitten er 4 ouders in de GMR en namens de leerlingen zitten er 4 leerlingen uit de leerlingenraad in de GMR.

Wat zijn (o.a.) de taken?
Besluiten die het College van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Op zijn beurt kan de GMR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan het College van Bestuur.

De GMR bespreekt o.a. de volgende onderwerpen:

 • Leerplan
 • (Meerjaren)formatieplan
 • Strategisch beleidsplan
 • Besteding van geld en gebouwen
 • Vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Communicatie en betrokkenheid ouders
 • Huisvesting
 • Individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
 • Sociale veiligheid (in en rond school);
 • Gezonde school
 • Besteding NPO-gelden

Wat zijn de bevoegdheden?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de GMR:

 1. Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het College van Bestuur de GMR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het College van Bestuur moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de GMR ingaan.
 2. Recht op overleg
  Het recht op overleg houdt in dat de GMR tijdens haar vergadering de algemene gang van zaken in school bespreekt met het College van Bestuur.
 3. Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht betekent dat de GMR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de GMR daarover aan het College van Bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de GMR de volgende bijzondere bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de GMR genoemde besluiten het College van Bestuur vooraf de instemming van de GMR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 • Adviesrecht
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het College van Bestuur advies moet vragen aan de GMR. Het College van Bestuur mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

De GMR voor ouders
Wat betekent de GMR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de GMR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de GMR vertegenwoordigt door de ouders. De GMR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe komt u in de GMR?
Als ouder/verzorger kunt u zich bij een vacature beschikbaar stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn volgen er verkiezingen. Elk ouderlid neemt zitting in de GMR in de periode dat er sprake is van schoolgaande kinderen.

Hoe vaak vergadert de GMR ?
De GMR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op donderdag van 19.00- 21.30 uur. Twee keer per jaar vindt er tijdens deze vergaderingen overleg plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Inlichtingen
Nadere informatie over deze functie kan worden opgevraagd door te mailen naar: GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl.

Procedure
Reacties dienen uiterlijk 10 mei 2024 te zijn ontvangen. U ontvangt daarna informatie over het verdere verloop.

Graag ontvangen wij uw reactie ter attentie van de heer J. van Essen (e-mail: GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl)