Overgangsrichtlijnen

Hieronder vindt u de overgangsrichtlijnen zoals we die op De Meerwaarde hanteren voor de overgang van klas 1 naar 2 en van klas 2 naar 3.

We vinden het belangrijk te onderstrepen dat we praten over richtlijnen. Deze richtlijnen spelen het hele schooljaar door een rol bij de leerlingbesprekingen. Omdat de docententeams regelmatig de vorderingen van de leerlingen bespreken, kan er zo al vroegtijdig duidelijkheid ontstaan over de haalbaarheid van de leerweg.

Wanneer er zorgen zijn over de haalbaarheid van de leerweg wordt er contact met u opgenomen voor een gesprek. Uiteraard wordt er ook met uw kind regelmatig gesproken over de vorderingen.

In de loop van het schooljaar groeit er zo het besef wat het beste is voor de leerling. Dezelfde leerweg blijven volgen of toch afstromen naar een lagere leerweg? Het gaat hier om de overtuiging of een leerling straks bij het examen succesvol zal zijn of niet. De richtlijnen helpen ons en u om te bepalen wat verstandig en passend is.

Zorgvuldigheid en goede contacten zijn dus essentieel. We willen met deze manier van werken dichtbij u en de leerling staan. Een passende leerweg zorgt immers voor succesvolle en gemotiveerde leerlingen. Daar gaan we voor.

Aan het einde van het schooljaar worden de eindcijfers op één decimaal berekend. Op basis van alle gegevens (o.a. cijfers, gedrag, inzet, motivatie, bijzondere omstandigheden) neemt het team dan een besluit over de overgang naar een volgend leerjaar.

Mocht het zo zijn dat het voor u als ouders/verzorgers onduidelijk blijft wat verstandig en passend is, dan is het uiteindelijk de teamleider die in overleg met de directeur beslist welke leerweg voor het kind gekozen wordt.

Overgang naar een volgend leerjaar

In leerjaar 1 en 2 werken we met een PTO (programma van toetsing onderbouw). Vanaf leerjaar 3 start het PTA (programma van toetsing en afsluiting). In dit programma staan alle toetsen voor alle vakken. De behaalde cijfers voor deze toetsen zijn het meest bepalend voor de overgang en de voortgang in dezelfde of mogelijk andere leerweg.

Procedure m.b.t. overgang

 1. De leerling en zijn resultaten worden regelmatig (het hele jaar door) besproken in de teamvergadering.
 2. Wanneer er sprake is van onvoldoende presteren neemt de mentor contact op met de ouders.
 3. Bij de overgangsvergadering (einde schooljaar) wordt naast de behaalde cijfers o.a. gekeken naar bijzondere omstandigheden, getoonde inzet, motivatie en kans van slagen voor het examen in de leerweg waarin de leerling zit. Het gaat dus niet alleen om cijfers. Het gaat om het geheel van gegevens. We willen maatwerk leveren.
 4. Leerlingen kunnen alleen aan het einde van een leerjaar doorstromen, afstromen of opstromen.

  a. De leerling presteert voldoende → doorstroom in dezelfde leerweg
  b. De leerling presteert onvoldoende → afstroom naar een leerweg van lager niveau
  c. De leerling presteert uitstekend→ opstroom naar een leerweg van hoger niveau

 5. Eindcijfers worden berekend op één decimaal.
 6. Op basis van alle gegevens en de geldende richtlijnen neemt het team een besluit t.a.v. de overgang naar een volgend leerjaar. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden een jaar over te doen.
 7. Bij afstroom naar een leerweg van een lager niveau deelt de mentor deze beslissing mondeling mee aan de ouders en bevestigtdit schriftelijk.

Richtlijnen overgang

Afstroom naar een leerweg van lager niveau

We hanteren de volgende richtlijnen:

 1. Wanneer het gemiddelde van alle vakken lager is dan een 6.0 of wanneer twee van de drie kernvakken op het eindrapport onvoldoende (˂5.5) zijn.
 2. Het referentieniveau van de kernvakken weegt mee bij de uiteindelijke beslissing.

Opstroom naar een leerweg van hoger niveau

We hanteren de volgende richtlijnen:

 1. Het gemiddeld van alle vakken is hoger dan een 8.0 én
 2. het eindrapportcijfer voor de kernvakken is ˃7.5
 3. én de kernvakken zijn op gewenst referentieniveau.

Overgangsnormen GTX

Procedure m.b.t. overgang GTX onderbouw

 1. De leerling en zijn resultaten worden regelmatig (het hele jaar door) besproken in de teamvergadering.
 2. Wanneer er sprake is van onvoldoende presteren neemt de mentor contact op met de ouders.
 3. Bij de overgangsvergadering (einde schooljaar) wordt naast de behaalde cijfers o.a. gekeken naar bijzondere omstandigheden, getoonde inzet, motivatie en kans van slagen voor het examen in de leerweg waarin de leerling zit. Het gaat dus niet alleen om cijfers. Het gaat om het geheel van gegevens. We willen maatwerk leveren.
 4. Leerlingen kunnen alleen aan het einde van een leerjaar doorstromen, afstromen of opstromen.
  a. De leerling presteert voldoende → doorstroom in dezelfde leerweg
  b. De leerling presteert onvoldoende → afstroom naar een leerweg van lager niveau
  Eindcijfers worden berekend op één decimaal.
 5. Op basis van alle gegevens en de geldende richtlijnen neemt het team een besluit t.a.v. de overgang naar een volgend leerjaar. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden een jaar over te doen.
 6. Bij afstroom naar een leerweg van een lager niveau deelt de mentor deze beslissing mondeling mee aan de ouders en bevestigt dit schriftelijk.

Richtlijnen overgang m.b.t. afstroom naar de GT-leerweg

We hanteren de volgende richtlijnen:

 1. Wanneer het gemiddelde van alle vakken lager is dan een 6.0
 2. Bij meer dan 1 onvoldoende in de kernvakken(ne, en, wi (˂5.5) is. En
 3. Wanneer de leertaken voor minder dan 80 % voldoende zijn.
 4. Het referentieniveau van de kernvakken weegt mee bij de uiteindelijke beslissing